О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»

Донизу

О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» Empty О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 8:02 am

О.Д. Стефанюк, к. е. н., доцент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»

У сучасних умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища конкурентоспроможність підприємств багато у чому зумовлює залежність від людського чинника і ефективності праці працівників. Так, для успішної діяльності на світових ринках підприємства змушені впроваджувати систему менеджменту якості і проходити відповідну сертифікацію. В умовах демографічної та економічної кризи підприємствам доводиться вирішувати проблеми, пов’язані з нестачею кваліфікованих фахівців і високим ризиком їх втрати. Усе це висуває свої вимоги до системи нематеріальної мотивації на підприємстві та ефективності праці її співробітників. А саме тому, що нематеріальна мотивація є тим мотиваційним ресурсом керівника підприємства, який дозволяє використовувати унікальні засоби залучення, утримання і розвитку персоналу, суттєво знизити ризик звільнення фахівців, підвищити ефективність праці співробітників підприємства, а як наслідок – максимізувати прибуток підприємства.
Аналіз основних досліджень. Системі нематеріальної мотивації на підприємствах приділяли увагу багато українських і зарубіжних дослідників і практиків. Так, питання вивчення системи нематеріальної мотивації на підприємствах знайшли своє відображення у роботах: Ф. Тейлора, Е. Мейо, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макклеланда, П. М. Керженцева та ін.
Мета: Головною метою роботи є оцінка ефективності впровадження технології коучингу як інструменту мотивації працівників ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП».
Виклад основного матеріалу: Сучасний етап економічного розвитку України вимагає вирішення практичних завдань управління трудовою діяльністю персоналу підприємства шляхом застосування нових соціально-економічних методів мотивації праці, які надали б змогу підвищити економічну зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати.
Для забезпечення ефективного господарювання, істотним є визначення цілей створення і функціонування підприємства. Головну мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій економіці прийнято називати «місією». Місією ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» є досягнення найвищої задоволеності споживачів шляхом реалізації високоякісних запчастин, устаткування та післяродажних послуг.
ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» поєднує висококваліфікованих фахівців у галузі інжиніринга промислових систем, зокрема, таких, як:
- пароконденсатні системи;
- системи пневмотранспорту та дозування продукту.
На сьогодні ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» є авторизованим дилером компаній Spirax Sarco Inc. (Великобританія), АКО Armaturen & Separationstechnik GmbH (Німеччина) і представляє інтереси цих підприємств на ринку України. Інженерний склад підприємства пройшов спеціальне навчання і готовий надавати технічні рішення, які забезпечать стабільну роботу підприємства.
Слабкими сторонами підприємства є відсутність стимулів до підвищення продуктивності, відсутність кваліфікованої маркетингової політики, відсутність відділів, що опікуються інноваційною діяльністю тощо, але усього цього можна уникнути, використовуючи наявні у підприємства можливості.
Так, основний персонал у ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» – це спеціалісти, саме від їх роботи залежить ефективна діяльність підприємства та отримання ним прибутку. Не дивлячись на зниження частки спеціалістів у загальній кількості персоналу у 2014 р. до 54 %, ця категорія посідає найбільшу частку у структурі персоналу.
Негативним моментом є відсутність у 2014 р. на підприємстві преміальних виплат за основні результати праці, що негативно вплинуло на ефективність праці всього підприємства, основну частку у структурі заробітної плати працівників складала оплата за тарифом – 79,7 %, 75,0 % та 78,8 % у 2012-2014 рр. відповідно.
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання фонду оплати праці та темпів зростання виручки від реалізації продукції у 2014 р. дорівнювало 0,9, це свідчить про те, що система матеріального стимулювання праці персоналу забезпечує зростання продуктивності праці. На підприємстві у 2014 р. 3,7 % витрат на оплату праці припадало на чистий дохід, що на 0,2 % більше, ніж у 2013 р., та на 0,5 менше, ніж у 2012 р. Це свідчить про споживання незначної частини доходів та про можливість підприємства  забезпечити оплату праці у разі незначного зменшення доходів. Виплати на оплату праці на підприємстві у 2014 р. склали  21,4 % у складі загальних витрат підприємства, що на 1,5 % менше, ніж у 2012 р., та на 5,6 %, ніж у 2013 р. У разі зниження доходів чи збільшення інших витрат, на підприємстві можуть виникнути проблеми з фінансування оплати праці.
Діагностика фонду оплати праці ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» допомогла виявити тенденцію зменшення витрат на оплату праці підприємства. Зміни такого характеру відбулися за рахунок скорочення чисельності працюючих.
Проведене дослідження у сфері системи мотивації та оплати праці дозволило зробити висновки про сфери стимулювання персоналу підприємства, структуру компенсаційного пакету і методи як матеріальної, так і нематеріальної мотивації.
Слід зазначити, що ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» має з метою забезпечення ефективності мотивації, де наголос варто зробити на інструментарії нематеріальної мотивації (коучинговий інструментарій).
Актуальність   застосування   на   підприємстві   методу   коучингових
технологій стає усе більш значущою у силу наявних обмежених можливостей підвищення заробітної плати в умовах кризи.
Згідно з проведеними дослідженнями виявлено, що спостерігається зниження мотиваційної функції заробітної плати, у зв’язку з цим, нами пропонується додатковий метод нематеріального стимулювання працівників – коучинг.
Коучинг – це технологія, яка сприяє формуванню внутрішньої мотивації і є найважливішим інструментом у системі мотивування. Таким чином, керівник, застосовуючи коучинг в управлінні персоналом, створює відповідні умови для формування ефективної мотивації. Впровадження коучингу на підприємстві приносить користь як йому самому, так і співробітникам, які отримують підтримку власної ініціативи, самостійності, усвідомлення можливостей свого подальшого розвитку, що є ключовими чинниками для формування ефективної мотивації персоналу [1]. Піприємство при цьому отримує мотивованих, ефективних, лояльних співробітників.
Забезпечення ефективної мотивації співробітників можливо на підприємствах, де керівник бере на себе роль коуча. Тоді у співробітників збільшується бажання підвищити свою результативність і зміцнюється їх лояльність до підприємства. Згідно з визначенням коучінгу, його мета полягає у тому, щоб допомогти людині вчитися самостійно, а не навчити його. Це саме те, що дозволяє коучінгу базуватися на розвитку самонавчального підприємства.
На ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» запропоновано до впровадження коучингові інструменти. Як показує практика підприємств, що активно використовують коучинг, керівник отримує безпосередню віддачу від вкладених у коучинг ресурсів у вигляді кількох цілком конкретних результатів: підвищення поточної продуктивності працівників; вивільнення часу керівника; появи кандидатів для обіймання керівних посад; посилення мотивації працівників; оптимізації мікроклімату у колективі.
Для дослідження впливу коучингових інструментів на мотивацію співробітників ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП», нами проведено дослідження поточного стану справ за допомогою показників мотивації до і після впровадження інструментів коучингу в управлінні персоналом.
Розрахунок показників мотивації на ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» проводився за допомогою оцінки мотиваційного потенційного балу Хакмана [2], що відображає, якою мірою зміст роботи мотивує працівника (формула 1). Результати аналізу подані у табл. 1.
   О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» 3200981fef6d     (1)
де  РР – різноманітність роботи;
ЗР – завершення роботи;
ВР – важливість роботи;
АР – автономність роботи;
ЗЗР – зворотній зв’язок від роботи.

Таблиця 1
Показники середніх значень мотиваційного потенційного бала [розраховано автором]

О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» D3055dff8dc6
Як свідчать дані табл. 1, помірним вважається мотиваційний потенційний бал роботи – 122 (на підприємстві він склав 111,22), який показує, що персонал має низьку мотивацію до роботи. Значення мотиваційного потенційного балу спеціалістів і службовців нижче, ніж значення помірного мотиваційного потенційного бала. Оцінка мотиваційного потенційного балу після проведення заходів з впровадження коучингових інструментів управління на підприємстві показала його збільшення на 42,39 бали (його середнє значення склало 153,61 бали).
Висновки: Проведене дослідження показало позитивні результати та дозволило зробити висновок, що застосування у ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»  коучингових інструментів сприяє зростанню задоволеності співробітників і формує нематеріальну мотивацію співробітників на підприємстві.
Головний висновок, отриманий у процесі дослідження, полягає у тому, що технологія формування мотивації з використання коучингу не тільки сприяє організаційному і особистісному розвитку, але і є важливим інструментом для виходу підприємства на новий виток розвитку.

Список використаних джерел
1. Уитворт Л. Ко-активный коучинг / Л. Уитворт, Г. Кимски-Хауз, Ф. Сандал. – М.: Международная академия коучинга, 2011. – 354 с.
2. Hackman J. R., Oldham G. R. Motivation through the design of work. 1976. Vol. 16. Organizational Behavior and Human Performance.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» Empty Re: О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»

Створювати по pavlik_il на тему Вт Лист 15, 2016 10:20 am

На підприємствах якої форми власності використовується метод коучингових технологій?

pavlik_il

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» Empty Re: О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»

Створювати по Oldrakk на тему Пт Лист 18, 2016 11:46 am

Чому саме цю методику було обрано для оцінки показників мотивації на ТОВ «СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»?

Oldrakk

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП» Empty Re: О.Д. Стефанюк ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «СТІМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП»

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі