А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКУ

Донизу

А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ Empty А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКУ

Створювати по Admin на тему Пн Лист 14, 2016 3:27 pm

А. М. Вертипорох,
Черкаський державний технологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
В БАНКУ

Українські банки знаходяться у складному фінансовому становищі і не готові експериментувати з різними методами трансфертного ціноутворення на ресурси. Використання досвіду зарубіжних банків в цьому питанні є досить актуальним завданням, яке необхідно вирішити. Розглянемо деякі методи трансфертного ціноутворення, які використовуються західними банками та існуючий досвід українських банків.
У світовій банківській практиці застосовуються декілька груп методів трансфертного ціноутворення на ресурси: методи експертної оцінки, ринкові методи та методи визначення витрат.
К. В. Шевчук виділяє п’ять основних типів трансфертних цін, які банки можуть використовувати для передачі ресурсів між центрами відповідальності: трансфертні ціни на основі ринкових цін, трансфертні ціни на основі маржинальних витрат, трансфертні ціни на основі повних витрат, трансфертні ціни типу витрати-плюс, трансфертні ціни на основі переговорів (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів трансфертного ціноутворення банку

А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ Cc7ac51d0847

Зарубіжні учені, аналізуючи методи трансфертного ціноутворення вказують, що близько половини банківських установ орієнтуються при встановленні трансфертних цін на власні витрати (табл. 2)
Таблиця 2
Використання методів трансфертного ціноутворення усередині країни, %
А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ A210e90ca32f

При виборі банком класичної західної моделі трансфертного ціноутворення виникає акумуляція ризиків в одному підрозділі (казначействі). Казначейство отримує за успішно виконану роботу бонуси, що перевищують доходи ресурсних підрозділів та підрозділів прямого кредитування. При цьому вплив ринку на доходи останніх підрозділів зведено до нуля, їх оплата стабільна і не схильна до серйозних коливань. Відсутність ринку страхування процентних ризиків і ризиків ліквідності, а також ряд інших факторів є причиною нерозвиненості даного підходу в Україні.
В умовах значного недовикористання виробничих потужностей оптимальним вважається використання методу трансфертного ціноутворення на основі маржинальних витрат, який спрямований на забезпечення ефективного використання ресурсів банку.
Система трансфертного ціноутворення за методом повних витрат буде ефективною лише у тому випадку, коли цілі керівників різних рівнів співпадатимуть із задачами банку в цілому. Використання методу повних витрат для формування трансфертних цін вимагає посилення контролю за формуванням витрат, оскільки всі витрати в кінцевому результаті будуть передаватися підрозділу-покупцю, тобто основною проблемою трансфертного ціноутворення на основі витрат є те, що у підрозділу-продавця відсутні стимули щодо контролю витрат.
За умов методу трансфертного ціноутворення на основі переговорів вибрана трансфертна ціна може не мати тісного зв’язку з собівартістю або ринковими цінами. Ефективність даного методу ціноутворення залежить від корпоративної культури, наявності інформації про ринкову кон’юнктуру, компетенції менеджерів.
Ринкові методи ціноутворення полягають у тому, що в якості трансфертних цін приймаються ціни на відповідні ресурси зовнішнього ринку. Зазначені методи використовуються при функціонуванні ефективного грошового ринку і за наявності можливості вільного здійснення трансакцій відповідними підрозділами на зовнішньому ринку. Даний підхід передбачає існування потужної аналітичної системи управління процентним ризиком та ризиком ліквідності. Незважаючи на відносну простоту у застосуванні, західні банки відійшли від використання ринкових методів у силу наступних причин.
По-перше, на практиці одночасне виконання перерахованих вище умов малоймовірне, і у підрозділів банків можуть існувати адміністративні або технологічні обмеження для здійснення операцій на зовнішньому ринку. Рішення, які не задовольняються умовам оптимальності з питань обсягу виробництва продукту, приводять до втрати прибутку навіть у великих банках, що встановлюють ставки за депозитами, на основі яких можуть бути визначені трансферні ціни. Для дрібних банків, які не можуть впливати на процес встановлення цих ставок, застосування ринкового підходу при встановленні трансфертних цін приводить до збитків.
По-друге, при використанні даного методу необхідно визначити сектор фінансового ринку, параметри якого будуть прийматися в якості трансфертної ціни ресурсів. Навіть якщо цей ринок є ефективним і проявляє ознаки конкуренції, на ньому можливі часті коливання процентних ставок, що ускладнює процес трансфертного ціноутворення.
При розрахунку рівня трансфертних цін необхідно приділяти особливу увагу проблемі ймовірного виникнення конфлікту інтересів різних підрозділів, який виникне при поділі прибутку банку на складові частини.
Ставки трансфертних цін повинні плануватися і регулярно переглядатися виходячи з очікуваних процентних ставок міжбанківського ринку, рівня інфляції та ставки рефінансування, внутрішньої вартості ресурсів, прогнозу прибутковості за активними операціями банку, точки беззбитковості і необхідної норми рентабельності, перспективних цілей банку з розвитку фінансових операцій, цінових позицій банку серед конкурентів. Правильно розраховані рівні трансфертних цін дозволяють управляти мотивацією працівників підрозділів банку.
Отже, визначення трансфертної ціни – найбільш спірний момент у всьому процесі внутрішньобанківського управління ресурсами. Вибір методу трансфертного ціноутворення залежить від таких факторів, як рівень ринкової конкуренції, ступінь самостійності підрозділів, рівень відповідності цілей і завдань підрозділів цілям і завданням банку, взаємозв'язок між попитом і пропозицією на ресурси на найближчу перспективу, і оцінки банком діяльності підрозділів.
Отже, специфіка трансфертного ціноутворення полягає в тому, що, будучи елементом фінансового планування в банку, трансфертне ціноутворення дозволяє розподіляти ризики банку, забезпечує управління банківською ліквідністю, сприяє оптимальному розподілі капіталу між підрозділами банку і служить інструментом аналізу доходу і витрат підрозділів банку.

Список використаних джерел
1. Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності у банках України [Електронний ресурс] / Постанова Правління НБУ від 30.12.1998 № 566. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
2. Стефанюк, Б. Концептуальні підходи щодо створення ефективної системи внутрішнього контролю в банку [Текст] / Б. Стефаник // Вісник НБУ. –2007. – № 4. – С. 57-61.
3. Цикуров, Д. Класифікація факторів трансфертного ціноутворення у банках / Д. Цикуров // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми,
2006. – С. 21–24.
4. Шевчук, К. В. Застосування трансфертного ціноутворення для оцінювання діяльності центрів відповідальності [Текст] / К. В. Шевчук // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – № 7. – С. 65–73.
5. Савченко, Т. Г. Методологічні та методичні аспекти трансфертного ціноутворення у банківських установах [Текст] / Т. Г. Савченко // Міжнародна економічна політика. – 2006. – № 5. – С. 5–39.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ Empty Re: А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКУ

Створювати по alex_formanov на тему Вт Лист 15, 2016 10:09 am

Какие методы трансфертного ценообразования могли бы предложить вы с вашей точки зрения?

alex_formanov

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016
Вік : 23

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ Empty Re: А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКУ

Створювати по dezzmoon1 на тему Вт Лист 15, 2016 10:30 am

Чи є недоліки методу "на основі переговорів" суттєвими?

dezzmoon1

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ Empty Re: А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКУ

Створювати по donche6213 на тему Пт Лист 18, 2016 10:26 am

Що таке трансфертне ціноутворення?

donche6213

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ Empty Re: А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКУ

Створювати по donche6213 на тему Пт Лист 18, 2016 10:27 am

Що таке трансфертне ціноутворення?

donche6213

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  В БАНКУ Empty Re: А. М. Вертипорох ДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКУ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі